Translate This Page

Ciljevi udruženja su:

 • Pružanje edukacije u nauci; Razvoj institucionalnog obrazovanja, školstva, predškolskih ustanova ifakulteta;
 • Razvoj vaninstitucionalnog obrazovanja; Unapređenje i razvoj obrazovanja i kulture;
 • Pružanje pomoći u obrazovanju deci sa posebnim obrazovnim potrebama nakreativan, pristupačan i interesantan način;
 • Zaštita, unapređenje, poboljšanje i obnavljanje životne sredine, flore i faune;
 • Rad u oblasti zaštite ljekovitog bilja;
 • Očuvanje prirodnih resursa kao što su drvo, voda i minerali;
 • Promovisanje recikliranja, ponovnog korišćenja, štednje (reduce, reuse andrecycle);
 • Promovisanje zdravog načina života; Promovisanje ideje održivog razvoja;
 • Promovisanje i ispunjavanje ciljeva iz EU agende održivog razvoja 2030.;
 • Evropske integracije; Unapređenje ekonomskog i regionalnog razvoja;
 • Razvoj volonterstvo;
 • Razvoj preduzetništva, zanatstvo i omladinskog preduzetništva;
 • Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u skladu sa programskim ciljevima;
 • Rad sa djecom i mladim talentima iz svih oblasti i njihova promocija;
 • Uspostavljanje naučno tehnoloških i inovativnih institucija;
 • Borba protiv svih oblika zavisnosti (konzumacija nikotina, alkohola, droge,opijata, sportskih kladionica, društvenih mreža, interneta i slično);
 • Rad na suzbijanju svih oblika zaraznih bolesti;
 • Unapređenje zdravstva i edukacija građana u oblasti prevencije AIDS-a;
 • Rad na konsultacijama i edukaciji preduzetnika, novinara, NVO aktivista,opštinskih i državnih službenika;
 • Unapređenje kapaciteta i edukacija članova organizacije;
 • Pokretanje, podsticaj i pomoć naučnom i stručnom istraživanju kvalitetavode, vazduha i zemlje;
 • Festivali nauke i promocija nauke;
 • Razvoj neprofitnog i socijalnog preduzetništva;
 • Uspostavljanje naučno- tehnoloških i inovativnih institucija;
 • Razviti nove i uključiti se na postojeće obrazovne online platforme.


Naši ljudi

Ivan

© Copyright Kiri